دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

فهرست صفحات

استفادة موفق از دوز پایین ترانگزامیک اسید در پروسیچر ارتروپلاستی

اخبار بیهوشی

• کلینیکال آنستزیولوژی
• ترجمة دکتر نادر ناصرزاده

ترانگزامیک اسید برای عامل آنتی‌فیبرینولیتیک داراي گسترة دوز 15-5 میلی‌گرم / کیلوگرم است كه نمي‌تواند كاهش وابسته به دوز دارويي در ميزان هموگلوبين به دنبال عمل تعويض مفصل زانو يا Total knee و تعويض مفصل لگن يا Total Hip Arthroplasty ايجاد كندكه اين مسأله باعث مي‌شود تا بتوان كمترين دوز اين دارو را در اعمال اورتوپدي به‌كار برد. دکتر مانیکر / Maniker دانشيار بيهوشي دانشگاه نيويورك مي‌گويد: ما سعي كرديم پروتكل‌هاي جراحي تعويض مفصل در اُرتوپدي را مرور كنيم و متوجه شديم كه هيچ مطالعة دارويي مقايسه‌اي خوبی در ارتوپدي انجام نشده وگرچه شواهدي در دست است كه تجويز دو دوز مختلف قبل از عمل نسبت به يك دوز بولوس ارجحيت دارد ولي مطالعه‌اي مطالعه‌اي در ارتوپدي براي مقايسة دو دوز مختلف يك دارو وجود ندارد.
در مطالعة حاضر محققان سه دوز مختلف TA را براي TKA و THA در بيماران تحت بيهوشي اسپاينال مطالعه كردند. اين‌گونه فرض شده بود كه افزايش دوز دارو با كاهش كمتر در غلظت هموگلوبين همراه است؛ در مجموع 84 بيمار بالغ مطالعه شدند، 51 نفر تحت THA و 33 نفر تحت TKA قرار گرفتند. در هر دو مورد عمل يك طرفه بود و پروتكل اسپاينال همة بيماران عبارت بود از 15 ميلي‌گرم بوپيواكايين سادة ايزوباريك. بيماران به شكل تصادفي براي دريافت يكي از دوزهاي TA 20 دقيقه قبل ازبرش پوست و دوباره هنگام بستن زخم 5 ,10 ,15 ميلي‌گرم به ازاء هر كيلوگرم وزن بدن دريافت مي‌كردند و بدين طريق براساس اينكه كدام دوز دارو را دريافت كرده بودند در سه گروه تقسيم‌بندي شدند.
هدف اصلي مطالعه تغيير مطلق هموگلوبين در يك روز بعد از عمل نسبت به قبل از عمل بود. البته موارد ديگري مانند تغيير هموگلوبين از سطح قبل از عمل به بلافاصله پس از عمل و نيز نسبت به روز دوم پس از عمل، حجم كريستالوييد دريافتي حين عمل، ميزان خونريزي انجام شده حين عمل و حركات پس از عمل و نيز درد و درجه احساس خوب شدن بيمار و فراواني عوارض ناخواسته جزو موارد ديگر مطاله بودند.
در حال حاضر رژيم تيپيك TA دو دوز 10 میلی‌گرم / کیلوگرم است. دكتر مانيكر مي‌گويد، ما يك دوز را به عنوان دوز پايه در نظر مي‌گيريم و آنگاه دوزهاي بالاتر و پايين‌تر را مطالعه مي كنيم. اين گسترة دوز باريك بوده ولي در اين مطالعه شروع خوبي است. طبق گزارش دكتر مانيكر در جلسة ساليانه انجمن بيهوشي رژيونال و درد آمريكا در سال2016 سطح متوسط هموگلوبين پايه براي تمام بيماران قبل از عمل برابر 13 گرم / دسی‌لیتر بود و اين ميزان بلافاصله و در روزهاي اول و دوم بعد از عمل به ترتيب برابر با 11.8، 10.9 و 10.5 گرم / دسی‌لیتر بود.
دو بيمار حين عمل از اسپاینال به بيهوشي عمومي تغيير وضع بيهوشي پيدا كردند كه دليل آن ربطي به مطالعة حاضر نداشت.
ميزان كاهش سطح هموگلوبين قبل از عمل در روز اول بعد از عمل برابر 2.15 گرم / دسی‌لیتر براي دوز 5mg/kg و 2.06 براي 10mg/kg و 2.11 براي گروه 15mg/kg بود.
به طور مشابه هيچ اختلافي ميان گروه‌ها در ميزان كاهش هموگلوبين از قبل از عمل نسبت به بلافاصله بعد از عمل و يا روز دوم بعد از عمل ديده نشد. اين نتايج غير منتظره بود و تفاوت معني‌داري ميان سه گروه مشاهده نشد. ميزان خونريزي تخمين زده شده در سه گروه فرقي نمي‌كرد و نيز در حجم كريستالوييد و ميزان درد و نيز ميزان رضايت‌مندي بعد از عمل تفاوتي مشاهده نشد. يك مورد آمبولي ريوي در بيماري كه دارو با دوز 15mg/kg دريافت مي‌كرد ديده شد. از اين يك مورد ما نتيجه‌اي نمي‌توانيم بگيريم و يك عارضه شناخته شده عمل حتي بدون دريافت دارو مي‌تواند باشد. اين گروه بيماران كلاً در معرض ريسك بالاي ايجاد لختة خوني هستند.
هيچ حادثة قلبي، عروقي مغزي و يا ترومبوز عروق عمقي وريدي براي بيماران اتفاق نيفتاد. در يك بيمار با عمل THA در گروه 5mg/kg يك واحد خون در روز اول بعد عمل با هموگلوبين 6.3 داده شد ولي بيمار ديگري نياز به خون يا فراورده‌هاي خوني نداشت.
با توجه به مسايل فوق دكتر مانيكر پيشنهاد مي‌كند شروع داروي TA بايد با پايين‌ترين دوز ممكن صورت گيرد و شواهد موجود از شروع دوزهاي بالاتر حمايت نمي‌كند. به هر حال دو دوز در گستره 5-10 قبل از عمل معقول است. هدف رسيدن به نتيجه مطلوب با كمترين دوز دارو است.
دكتر ممتسودیس / Memtsoudis پزشك بيهوشي دانشگاه نيويورك مي‌گويدكه در حال تست كردن ساير راه‌ها براي كاهش خونريزي حين عمل است؛ به عنوان مثال استفادة موضعي از TA در زخم به همان اندازه تزريق وريدي دارو در جلوگيري از خونريزي مؤثر است و جذب سيتميك دارو را حداقل و جذب موضعي دارو را حداکثر مي‌كند.
آنچه خيلي مهم است ارتباط ميان غلظت خوني و سيستميك دارو و ريسك وقايع پروترومبوتيك است. و اين در بيماران در معرض بيشترين ريسك براي اين رويدادها مانند بيماران با سابقة سكته قلبي و سكتة مغزي و كساني كه از دست دادن كمتر خون برايشان خيلي مهم است اهميت دارد./

مطالب پیشنهادی ما برای مطالعه

ایبوپروفن و کاهش مرگ ناشی از سرطان ریه

داروهای مورد تایید FDA در سال 2015

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری درباره این مطلب ارائه نشده است.

نظر خود را اضافه کنید.

نظر شما پس از بازبینی منتشر می‌شود.
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید.