دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

فهرست صفحات

استنباط پزشک از جریان “انتقال” از بخش جراحی به بخش مراقبت‌های ویژه و عواقب در انتظار بیمار: مطالعه‌ای کیفی

اتاق عمل جراحی، بخش مراقبت‌های ویژه، جراح مسؤول، انتقال بیمار، جراح کنترل، متخصص بیهوشی، بیمار، پرستار اتاق عمل،  روش‌های کیفی؛ سلامت بیمار؛ بهبود کیفیت

جریان “انتقال (دست به دست شدن بیمار)” از بخش جراحی به بخش مراقبت‌های ویژه از علل شناخته شدة بروز خطاهای پزشکی است

مقالات جراحی

• دکتر لیزا ام. مک‌ایلروی، دکتر کاترین آر. ماکاپاگال، دکتر کلی ام. کالینز، دکتر میکائیل ام. ابی‌کاسیس، دکتر جین ال. هال، دکتر دانیلا پی. لادنر، دکتر الیزا جی. گوردُن
مرکز مطالعات سلامت و مرکز آموزش علوم بهداشت، انستیتو بهداشت عمومی و پزشکی، مرکز مشترک پژوهش‌های نتایج پیوند عضو دانشگاه نورث وسترن، مرکز جامع پیوند عضو، بخش علوم اجتماعی، دانشکدة پزشکی فاینبرگ دانشگاه نورث وسترن، شیکاگو، ایلی‌نویز، ایالات متحد آمریکا؛ بخش پیوند عضو، گروه جراحی، دانشکدة پزشکی واشنگتن، سنت لوئیز، میزوری
• ترجمة دکتر مهران ضابطی

چکیده
سابقه: جریان “انتقال (دست به دست شدن بیمار)” از بخش جراحی به بخش مراقبت‌های ویژه از علل شناخته شدة بروز خطاهای پزشکی است، اما دربارة ارتباط بین عدم موفقیت در “انتقال” و مخاطرات آن برای بیمار اطلاعات ما اندک است.

روش‌ها: مصاحبه‌هایی با پزشکان دست‌اندرکار در روند “انتقال” از OR به ICU با هدف یافتن ارتباط بین عدم موفقیت این امر و خطرات آن برای بیمار انجام گرفت. از تجزیه و تحلیل کیفی برای شناسایی عوامل دخیل استفاده شد.

نتایج: در مجموع 38 مصاحبه انجام شد. نکات برجسته شامل برقراری تماس سریع از OR به ICU، شرکت اعضاء تیم در روند و روابط بین پزشکان می‌شد. عقاید پزشکان بسته به نقش فردی در تیم تفاوت‌های عمده‌ای داشت.

نتیجه‌گیری: یافته‌ها حاکی از این هستند که نقش مبهم و انتظارات مغایر هم اعضاء تیم حین “انتقال” از OR به ICU می‌تواند میزان خطر را برای بیمار افزایش دهد. مطالعات بعدی می‌بایست به بررسی مراقبت سریع در ICU به عنوان عامل تعیین کنندة کیفیت انتقال بیمار و تأثیر آموزش بین تخصصی پزشکان در راستای ایفاء نقش بپردازد. “انتقال” بیمار به معنی تبادل نظر بین متخصصان سلامت در مورد بیماری است که مسؤولیت در قبال و یا کنترل بر او در حال محول شدن به دیگری است. در دنیای پزشکی امروز “انتقال” امری متداول است و به عنوان یکی از علل مهم در خطاهای پزشکی قلمداد می‌گردد. بخش مراقبت‌های ویژه در مقایسه با دیگر بخش‌های بیمارستانی نرخ بالاتری از سوانح ناگوار را دارد. نتیجة خطاهای پزشکی نشان می‌دهد که به ویژه هنگام “انتقال” این امر نیازمند شرایط زیر است:
1. رسیدگی فوری به بیماری که در وضعیت بحرانی قرار دارد
2. رسانیدن اطلاعات بالینی ضروری به پزشکان تحویل گیرندة بیمار در ICU؛ کاری که دقت بالا می‌طلبد.
این موضوع که مراقبت از بیمار و یا رساندن اطلاعات کدام‌یک در اولویت قرار دارد بسته به نوع پزشک دخیل در “انتقال” فرق می‌کند که این خود ممکن است به رد و بدل شدن بی‌فایدة اطلاعات و یا شکست “انتقال” منجر شود.
اقدامات قبلی انجام شده با هدف ارتقاء روند “انتقال” از OR به ICU بیشتر بر روی پروتکل‌ها و به‌روز کردن وسایل متمرکز بود. با وجود اینکه اقداماتی چند موجب افزایش رضایت پزشکان شده است اما مطالعاتی دیگر همچنان امکان بروز خطا و رخداد وقایع ناگوار را نشان می‌دهند. نبود شواهدی را دال بر اینکه اگر روند “انتقال” ارتقاء یابد می‌تواند مخاطرات را برای بیمار کم کند، می‌توان به این موضوع نسبت داد که ما مفهوم این روند را بسیار ساده‌انگارانه می‌پنداریم و یا اقدامات ما تک‌بُعدی است. از این رو روش‌های تحقیقاتی کیفی به ما توانایی بالایی در بررسی فرآیندهای پیچیده و ارائة فرضیه‌های جدید می‌دهد.
هدف این مطالعه استفاده از روش‌های پژوهشی کیفی برای تعریف استنباط پزشکان از روند “انتقال” از OR به ICU و روشن‌سازی ویژگی‌های این روند است که می‌توانند باکیفیت و یا بی‌کیفیت بوده و برای بیمار مخاطره‌آمیز باشد.

واژه‌های کلیدی: مراقبت‌های ویژه؛ “انتقال” بیمار؛ روش‌های کیفی؛ سلامت بیمار؛ بهبود کیفیت

بیماران و روش‌ها
طرح مطالعه
این مطالعة کیفی با استفاده از روش فرضیة موضوعی برای بررسی استنباط پزشکان از روند “انتقال” انجام گرفت. به تمامی پزشکان از جمله جراحان پیوند کبد، اعضاء انجمن پیوند، جراحان تروما، مراقبت‌های ویژه، متخصصان بیهوشی پیوند عضو، اعضاء بخش مراقبت‌های ویژه، پرستاران این بخش و دستیاران جراحی که در یک سال اخیر در بخش ICU شیفت داشتند ایمیل زده شد (مجموعاً 45 نفر واجد شرایط). شرکت‌کنندگان به خواست خود مستقیماً پاسخ می‌دادند.

فضای مطالعه، نمونه‌گیری و جمع‌آوری اطلاعات
مؤلف پیشگام این پژوهش (L.M.M) پس از دریافت اجازة شفاهی به شخصه مصاحبه‌ها را انجام داد. دو نوع مصاحبه انجام شد: مصاحبه‌های شناخت‌نگر نیم‌ساختاری و مصاحبه‌های بی‌ساختار حوادث ICU. نوع اول بخشی از یک مطالعة گسترده‌تر بود که در آن از 2 تا 3 شرکت‌کننده در تیم خواسته شد که در مصاحبه از روش "تفکر به صدای بلند" استفاده نمایند تا بتوان 38 ویژگی یک مورد “انتقال” را که پیشتر از مرور کارهای پیشین انتخاب شده بود ارزشیابی کنند. در مصاحبة نوع دوم از شرکت کنندگان خواسته شد تا به شرح نقش خود، وظایف و کارهای انجام شده در یک مورد “انتقال” از OR به ICU بپردازند و بر اساس تجربة خود از حضور در موارد مشکل‌ساز، شکست بالقوه در “انتقال” را به بحث بگذارند. شکست در “انتقال” یعنی هر جنبه‌ای از امر تحویل از OR به ICU که بر طبق برنامه پیش نرفته و در رسیدن به اهداف مشکل‌ساز شود یا که زندگی بیمار را در معرض خطر قرار دهد. تمامی مصاحبه ضبط صوتی و کلمه به کلمه نوشته شد و در اختیار گروه ضبط حرفه‌ای قرار گرفت تا تجزیه و تحلیل گردد. این مطالعه پیش از گردآوری اطلاعات مورد تأیید دانشگاه قرار گرفته بود.

تجزیه و تحلیل کیفی اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل موضوعی به منظور شناسایی موضوعات رایج در “انتقال” مورد استفاده قرار گرفت. رویکرد تحلیلی مستلزم خواندن مجموعه‌ای از نخستین نسخه‌ها، شناسایی موضوعات احتمالی از طریق مشاهدة الگوها و نکات مورد تأکید و سپس مقایسه کردن و برابر هم قرار دادن این موضوعات با مصاحبه‌های درون و خارج تخصصی به منظور یافتن سرنخ می‌شد. مجموعة نسخه‌های جدید مصاحبه‌ها بار دیگر مورد سنجش قرار گرفته و اصلاح می‌شدند و هر سرنخ جدید دوباره با مجموعة پیشین سنجیده می‌شد. زمانی که دیگر سرنخی به دست نمی‌آمد نشان دهندة انباشت آنها بود.

نتایج
در مجموع 25 مصاحبة شناخت‌نگر و 13 مصاحبه دربارة سوانح در بخش مراقبت‌های ویژه انجام گرفت که 25 نفر را شامل می‌شد که عبارت بودند از: اعضاء انجمن پیوند و جراحان پیوند کبد، جراحان بخش مراقبت‌های ویژه و تروما، متخصصان بیهوشی در پیوند اعضاء، رزیدنت‌های بیهوشی، پرستاران بخش ICU و دستیاران جراحی.
موضوعات شناسایی شده به ترتیب زمانی براساس مراحل “انتقال” از OR به ICU نشان داده شدند که از خاتمة عمل پیوند آغاز و با شروع مراقبت‌های پس از جراحی در ICU پایان می‌یابند.

مرحلة اول: آمادگی‌های OR و ICU. اطلاع دادن قبلی از امر “انتقال” در پیش رو
تیم مستقر در ICU بر اهمیت دریافت آماده‌باش از بخش جراحی و نیز نیاز به اطلاع قبلی از ثبات بالینی بیمار و زمان تخمینی “انتقال” به ICU تأکید داشتند. عقاید اعضاء تیم ICU نسبت به اهمیت این آماده‌باش متفاوت بود.

مرحلة دوم: “انتقال” فیزیکی
موانع و از کار افتادن تجهیزات: متخصصان بیهوشی به بروز این مشکلات بیشتر در جراحی‌های شبانه اشاره داشتند، زمانی که مسیر OR به ICU با وسایل نظافت و دیگر اشیاء موجود بسته می‌شود و حرکت را دشوار می‌کند. برای مثال یک متخصص بیهوشی می‌گفت که موردی را شاهد بوده که کاتتر داخل سرخرگ شُشی در اثر برخورد بیمار در راهرو حین “انتقال” به ICU از داخل رگ بیرون آمده بود.

مشکل اعضاء تیم حین “انتقال”
تقریباً همة اعضاء تیم به اهمیت حضور و مشارکت اعضاء اذعان داشتند. جراح مراقب، حضور فیزیکی متخصص بیهوشی و جراح مسؤول عمل را مهم می‌دانست ولی کارآموزان حضور پرستار ICU را که خدماتش برای بهبود کیفیت مورد نیاز است مهم می‌دانستند.

اولویت‌بندی وظایف: رسیدگی به بیمار یا برقراری ارتباط حین “انتقال”
پرستاران بخش ICU آغاز مراقبت از بیمار در ICU را مهم‌تر از برقراری ارتباط می‌دانستند ولی اعضاء تیم جراحی اعتقاد داشتند که برقراری ارتباط از اولویت بیشتری برخوردار است. بسیاری از رزیدنت‌ها و متخصصان بیهوشی معتقد بودند که در مرحلة اول، رسیدگی به بیمار باعث تأخیر در برقراری ارتباط می‌شود. بعضی نیز به ویژه به اضافه کردن تعداد پرستاران اشاره داشتند تا برخی از آنان بتوانند اطلاعات را رد و بدل کنند و درگیر رسیدگی به بیمار نباشند.

مرحلة سوم: برقراری ارتباط در “انتقال”
راهنمایی‌های پیشگیرانه
بسیاری از مصاحبه شوندگان نیاز به تبادل نظر دربارة خطرات متوجه بیمار و عواقب احتمالی در کوران “انتقال” را خاطرنشان کردند ولی الگوی خاصی را برای این تبادل نظر در مد نظر نداشتند.

فهرست‌ها و برگة تبادل اطلاعات
اگرچه بسیاری از مصاحبه شوندگان بر سودمند بودن این برگه‌ها در یادآوری اقلام کاری تأکید داشتند اما در عین حال برخی معتقد بودند که این برگه‌ها دست و پاگیر بوده و باعث فشار کاری مضاعف می‌شوند. اعضاء تیم ICU همچنین نظراتی دربارة میزان خطای بالا در تجهیزات الکترونیکی بخش ارائه دادند که این خطاها می‌تواند عواقب ناخواسته‌ای برای بیمار در حال “انتقال” در شب در بر داشته باشد.

تأثیر اخلاق گروهی و روابط بین فردی در “انتقال”
جراحان مراقب در بخش ICU به فرهنگ در حال تحول جراحی و تأثیر آن بر سلامت بیمار به وسیلة کاهش سلسله مراتب و ایجاد شفافیت بیشتر در بین اعضاء اشاره داشتند. بعضی نیز دلخوری خود را از پویایی روابط بین فردی که باعث بروز تضاد و ناهماهنگی شده است ابراز کردند؛ مثلاً وجود یک عضو سخت‌گیر یا بداخلاق می‌تواند بقیه را از ابراز عقیده بازدارد و به سکوت وادار کند.

جمع‌بندی
تحقیق برای یافتن حلقة ارتباطی بین امر “انتقال” و بروز خطاهای پزشکی و حوادث ناگوار پس از جراحی با محدودیت‌هایی روبرو است از قبیل نبود یک روش مورد قبول همه در سطح جهانی و نبود استانداردهای سنجش نتیجة “انتقال” و تأثیرپذیری شدید این روش از انتخاب نوع درمان و بیمار. نتیجة کار معمولاً بر اساس استانداردهای تعیین نتیجة “انتقال” مثل رضایت پزشک و یا نتیجه بخش بودن ارتباطات ایجاد شده ارزیابی می‌شود. با وجود اینکه اطلاعات فراوانی از انجام این مصاحبه‌ها به دست آمد این پژوهش همچنان با محدودیت‌های روش‌شناختی بسیاری روبرو است. تحقیقات کمّی آینده می‌بایست استانداردهایی را شامل شود که بتوانند کیفیت ارتباطات “انتقال” بیمار پس از جراحی و حرکت او از OR به ICU را با مشارکت اعضاء تیم “انتقال” و همچنین واکنش اعضاء تیم به عوارض بروز یافته برای بیمار را ثبت کند.

Source:
Clinician perceptions of operating room to intensive care unit handoffs and implications for patient safety: a qualitative study
Lisa M. McElroy, M.D., M.S.a,b,*, Kathryn R. Macapagal, Ph.D.a,c,
Kelly M. Collins, M.D.d, Michael M. Abecassis, M.D., M.B.A.b,
Jane L. Holl, M.D., M.P.H.a,b, Daniela P. Ladner, M.D., M.P.H.a,b,
Elisa J. Gordon, Ph.D., M.P.H.a,b
aCenter for Healthcare Studies and Center for Education in Health Sciences, Institute for Public Health and Medicine, bNorthwestern University Transplant Outcomes Research Collaborative, Comprehensive Transplant Center, cDepartment of Medical Social Sciences, Northwestern University Feinberg School of Medicine, Chicago, IL, USA; dSection of Transplantation, Department of Surgery, Washington University School of Medicine, St. Louis, MO, USA
The American Journal of Surgery (2015) 210, 629-635

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری درباره این مطلب ارائه نشده است.

نظر خود را اضافه کنید.

نظر شما پس از بازبینی منتشر می‌شود.
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید.