دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

فهرست صفحات

اگرچه پاپیلوماها سرطان‌زا نیستند، برخی از آنها با ریسک بالاتری برای سرطان مرتبطند. برای مثال، زنانی که برای پاپیلوماهای متعدد روی پستان مورد درمان قرار گرفته‌اند احتمال دارد که فقط برای اینکه احتمال بروز سرطان وجود دارد مورد پایش قرار گیرند.

پاپیلوماها خوش‌خیمند، توده‌های برآمده از پوست هستند که در برخی موقعیت‌ها ممکن است سبب مشکلاتی شوند. زگیل‌ها منتشر نمی‌شوند. آنها تهاجمی یا سرطان‌زا نیستند. با وجود بر این نشان دادن هر نوع توده یا ضایعات پوستی به پزشک مهم است. این به خاطر آن است که خوش‌خیم بودن توده مشخص و رفع نگرانی شود. اگر یک تودة پوستی دارای مشکلات نگران کننده ظاهر شود، تشخیص و درمان آن اهمیت دارد. اگرچه پاپیلوماها سرطان‌زا نیستند، برخی از آنها با ریسک بالاتری برای سرطان مرتبطند. برای مثال، زنانی که برای پاپیلوماهای متعدد روی پستان مورد درمان قرار گرفته‌اند احتمال دارد که فقط برای اینکه احتمال بروز سرطان وجود دارد مورد پایش قرار گیرند.