دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

شیوة زندگی فعال می‌تواند ژن‌های چاقی وراثتی را مغلوب کند

اخبار چاقی / کاهش وزن / تناسب اندام

ترجمه فرهنگ راد

بر مبنای مطالعة منتشر شده در نشریة «گزارش‌های علمی»، ژن‌های چاقی ارثی را می‌توان بخشاً با اتخاذ سبک زندگی فعال مغلوب کرد.
چاقی یک نگرانی رو به رشد برای سلامت در سطح جهان است؛ فرجام معکوس سلامت در پیوند با چاقی شامل اختلالات فیزیولوژیک، استئوآرتیت، دیابت نوع 2، فشار خون بالا، بیماری‌های قلبی عروقی، سرطان و 8 تا 13 زندگی طول عمر کوتاه‌تر است.
تحقیقات نشان داده‌اند که چاقی به احتمال زیاد بر اثر استعداد ژنتیک در افراد بروز می‌کند. FTO  تودة چربی انسانی و ژن مرتبط به چاقی است که قویاً با چاقی ارتباط دارد. پیشتر نشان داده شده است که افزایش تبارز FTO  در موش‌ها سبب چاقی می‌شود.
به هرحال، اجماع در حال رشدی در این مورد وجود دارد که کسب انرژی زیاده از حد در این مورد یک کمک اصلی است. بر مبنای همزمانی‌ اپیدمیک با افزایش سبک زندگی کم‌تحرک، عوامل محیطی برای ایفاء نقش ظاهر می‌شوند.

آیا تعاملات ژن – محیط می‌تواند راهی برای خروج عرضه کند؟
اکنون شواهد تعاملات ژن – محیط (GEI) در کودکان و جمعیت بزرگسالان اروپایی، شرق آسیا و آفریقایی تبارها در حال ظهور است، که نشان می‌دهد برآوردهای ارثی برای ویژگی مرتبط به چاقی می‌تواند با عواملی نظیر فعالیت بدنی تعدیل شود.
«دیوید مه‌یرز» و همکاران از دانشکدة پزشکی مک‌مستر مایکل جی. دوگروت در اُنتاریوی کانادا، مطالعه‌ای در این مورد انجام دادند که آیا یک سبک زندگی فعال بدنی می‌تواند به شکل قابل ملاحظه‌ای تأثیر ژن چاقی بزرگ FTO  بر وزن بدن را در یک جمعیت چندقومی کاهش دهد.
تیم تحقیق داده‌های متجاوز از 17400 نفر از گروه‌های مختلف قومی را مورد بررسی قرار داد. میانگین سن نمونه‌ها 7/52 سال و توزیع طولی مطالعه به میزان 9/53٪ اروپایی، 9/18٪ لاتین تبار، 8/15٪ جنوب آسیایی، 2/7٪ آفریقایی، 9/2٪ بومیان آمریکایی و 3/1٪ آسیای شرقی بود. نمونه‌ها از 17 کشور بودند و برای مدت 3 سال مورد پیگیری قرار گرفتند.
ارتباط میان رفتار فعالانة فیزیکی و چاقی با استفاده از اندازه‌گیری پایه‌ای و دقیق (نمرة هم‌ارزی متابولیک) و شاخص تودة بدن سنتی (BMI) برآورد شد و با شاخص اخیراً توسعه یافتة چاقی مقایسه شد.

ورزش تأثیر FTO را تا 75٪ کاهش می‌دهد
محققان همچنین تعامل میان 14 صفت ژنتیک مرتبط به چاقی و تأثیر ورزش را تجزیه و تحلیل کردند.
نتایج نشان می‌دهد که فعالیت جسمانی می‌تواند با کند کردن تأثیر ژنتیک FTO به شکل قابل ملاحظه‌ای تأثیر عوامل ژنتیک را بر BMI در بزرگسالان کاهش دهد.
دانشمندان می‌گویند که در ترم‌‌های بیولوژیک، ارتباط محتمل است: FTO یک نوکلئیک اسید دی‌متیلاز است، و تغییر اینترون 1 FTO با پروفایل‌های متفاوت متیلاسیون و واریانس‌های BMI مرتبط است. از آنجا که متیلاسیون DNA نسبت به تغییرات محیطی نظیر فعالیت جسمانی و برنامة غذایی حساس است، آنها اصرار دارند که یک اساس بیولوژیک قوی برای شناسایی GEI و FTO وجود دارد.
مطالعات نشان داده‌اند که PA می‌تواند تبارز متیلاسیون و mRNA نمونة ژن‌ها شامل FTO را هم در عضله و هم در بافت تغییر دهد.
مه‌یرز می‌گوید: «این پیام امیدوارکننده‌ای برای افراد دارای استعداد ژنتیک چاقی است که می‌توانند در مورد مشکل خود کاری انجام دهند. سرنوشت وزن بدن ما فقط بر صفحة ژنتیک ما نوشته نشده است. این نتایج امیدبخش ما را تشویق می‌کنند تا دریابیم چگونه عوامل فرعی سبک زندگی، نظیر برنامة غذایی و الگوهای خواب، ممکن است بر استعداد ژنتیک چاقی تأثیر بگذارند.»

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری درباره این مطلب ارائه نشده است.

نظر خود را اضافه کنید.

نظر شما پس از بازبینی منتشر می‌شود.
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید.