دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

کوری

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
کوری

کوری / Blindness
نابینایی (کوری) ناتوانی در دیدن چیزها، شامل نور، است. اگر کسی تا حدودی کور باشد دارای بینایی محدودی خواهد بود. برای مثال شخص ممکن است دچار تاری دید بوده یا در تمیز دادن اشکال اشیاء ناتوان باشد. کوری کامل به معنی عدم توانایی دیدن هر چیزی است. نابینایی قانونی اشاره به بینایی بسیار مختل شده دارد. وقتی کسی دارای بینایی معمول باشد می‌تواند از فاصله حدود 70 متری ببیند، اما در کوری قانونی شخص فقط می‌تواند چیزها را در فاصله حدود 7 متری ببیند. اگر قوه بینایی کسی به شکل ناگهانی کاهش یابد باید بلافاصله تحت مراقبت پزشکی قرار گیرد. در چنین شرایطی مردم نباید منتظر برگشت بینایی بمانند و از مراجعه به اورژانس خودداری کنند. بسته به علت کوری، درمان فوری ممکن است به افزایش شانس برگشت بینایی منجر شود. درمان می‌توانند شامل عمل جراحی یا دارودرمانی باشد.
برای مطالعه دقیق کوری روی همین سطر کلیک کنید

کلیک ها - 208
Synonyms: Blindness